Wat is MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P benadering.

MVO

zaterdag 1 augustus 2009

MVO Nederland

Een top site over MVO is http://www.mvonederland.nl/
Dit initiatief is een echte gangmaker op het gebied van MVO binnen Nederland!!
Bron: MVO-spotter

ISO26000

De International Organization for Standardization (ISO) heeft begin 2005 besloten een richtlijn op te stellen voor MVO, namelijk ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Doelstelling van deze internationale chtlijn is het ondersteunen van organisaties bij de invoering van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO). ISO 26000 geeft hiertoe praktische richtlijnen voor:
het opzetten en implementeren van MVO;
het identificeren en betrekken van stakeholders;
het vergroten van geloofwaardigheid vanclaims en communicatie op het gebied vanMVO.
Ook wordt met ISO 26000 een wereldwijde basis gelegd voor een uniforme terminologie op het terrein van MVO. Nadrukkelijk wordt gesproken van een ondersteunende richtlijn en niet van een certificeerbare norm.

Voor wie is ISO 26000 bedoeld?
ISO 26000 is bedoeld voor alle soorten organisaties, ongeacht de grootte of locatie van de organisatie. .
Bron : MVO

3 manieren om een duurzamer gebruik van Energie aan te pakken!

• Energiebesparing (of ook energiezorg, efficiënt of rationeel energiegebruik (REG))
Een inventaris van het verbruik van alle installaties, toestellen, vervoersmiddelen en
gebouwen is een goed startpunt om energieverslinders en mogelijke besparingen in kaart
te brengen. Mogelijke acties zijn talrijk en hangen af van de activiteiten en uitrusting van
het bedrijf. Enkele voorbeelden: betere isolatie, gebruik spaarlampen of LED-lampen,
sluiverbruik vermijden door toestellen op tijd uit te schakelen, zuinigere bedrijfswagens,
regelmatig onderhoud van apparatuur, ....
• Gebruik van milieuvriendelijke energie
Keuze voor stroom die opgewekt wordt uit duurzame bronnen: zonne-energie,
windenergie, warmtekracht, waterkracht, biomassa, ...
• Compenseren van verbuik
Uitstoot van CO2 en andere emmissies kan, ondanks energiebesparingen, nooit volledig
vermeden worden. Er zijn wel manieren om dit te compenseren en zo het broeikaseffect
tegen te gaan: aanplanten van bossen of investeren in CO2-reducerende projecten of
hernieuwbare energie. Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen om CO2-
uitstoot te meten, te reduceren en te compenseren.


Bron: MVO Vlaanderen

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de bijdrage die ondernemingen Kunnen
leveren aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat voor het vervullen van de
Behoeften van de Huidige generaties zonder de behoeftevoorziening van de Toekomstige
generaties in gevaar te BRENGEN.
Een meer specific Definitie van MVO luidt als volgt:
"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu verbeteringsproces Waarbij
ondernemingen op Vrijwillig Systematische Wijze economische, milieu-en sociale overwegingen
Op een geïntegreerde Manier in de Gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de
belanghebbenden, van de belanghebbenden, van de Onderneming deel uitmaakt van dit proces. "

Uit Bovenstaande definitie Kunnen we afleiden volgende kenmerken:
1. MVO is geen toestand maar wel een proces van steeds Verbetering van de prestaties
van de onderneming.
2. MVO is een Vrijwillig engagement van ondernemingen. Dit betekent DAT het bij MVO gaat
om initiatieven bovenop het nakomen van bestaande wetgeving.
3. Systematische integratie van economische, sociale en milieu overwegingen in de
Gehele bedrijfsvoering.
• Bij MVO wordt gestreefd naar het Creëren van meerwaarde in drie dimensies. Dit
wordt ook wel de 'Triple Bottom Line' genoemd, verwijzend naar de winst 3 P's ',
mensen en planet ':
• Winst Verwijst naar de economische dimensie van ondernemen: het voortbrengen
van goederen en diensten met winst als Maatstaf voor de maatschappelijke
waardering ervan.
• Mensen behandelt de sociale dimensie van ondernemen: de Gevolgen van
ondernemen voor mensen, Zowel binnen als buiten de onderneming.
• Planet is de milieudimensie van ondernemen: de effecten van ondernemen op het
natuurlijke leefmilieu.
• Het in acht nemen van de drie dimensies Moet op een geïntegreerde Manier
gebeuren. De niet staan 3 P's los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar, vullen
elkaar aan en komen soms in conflict met elkaar. Het zoeken naar een evenwicht
Tussen de drie dimensies is dan Ook een van de grote uitdagingen waar
Maatschappelijk Verantwoorde ondernemingen voor staan.
• Bovendien Moeten de 3 P's op Systematic Wijze worden meegenomen in de
Gehele bedrijfsvoering. MVO is een gevolg toepassen van de drie dimensies
in alle Facetten van de bedrijfsvoering en de kernactiviteiten van de onderneming.
MVO is dus veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid van liefdadigheid
(hoewel dit deel kan uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid),
wil Het gaat over het beleid en het handelen van de Onderneming in al Haar
Facetten. Als ademt Een Onderneming '' het ware MVO.
4. MVO vindt plaats in overleg en dialoog met de belanghebbenden. Een Onderneming zal geen
Kunnen goed beleid voeren op economisch, sociaal en milieugebied, als ze niet op de
hoogte is van de noden en verwachtingen van de samenleving en Haar belanghebbenden.
Overleg en dialoog met de belanghebbenden is dan ook een Essentieel onderdeel van MVO.
Bovendien is het betrekken van belanghebbenden een vorm van kwaliteitsgarantie: het zorgt
ervoor DAT MVO niet geheel vrijblijvend is voor ondernemingen. Dit zijn de belanghebbenden
van de belanghebbenden van de Onderneming:
• aandeelhouders (de aandeelhouders);
• werknemers;
• toeleveranciers;
• klanten;
• Consumenten;
• de lokale gemeenschap waarin men onderneemt;
• milieuverenigingen en andere NGO's (Niet gouvernementele organisaties).
Organisaties Kunnen concreet op hiel wat Verschillende Manieren invulling geven aan MVO via:
• Competentiemanagement
• diversiteitbeleid
• Energie-efficiente, groene energie
• Mensenrechten
• sociale dialoog
• internationaal ketendenken
• ecodesign
• corporate governance / goed bestuur
• Eerlijke handel
• duurzaam aankoopbeleid
• werknemersbetrokkenheid
• Duurzame klantenrelaties
• Filantropie van Mecenaat
• milieuzorg
• dialoog met belanghebbenden
• Een veilige en gezonde werkomgeving
• Samenwerking met NGO's, stichtingen, en non-profitorganisaties
Bron: MVO Vlaanderen

donderdag 30 juli 2009

De beste mvo informatie bronnen!

EC (European Commission), Corporate Social Responsibility (CSR) Directorate-General for enterprise and industry.
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm
MDG (Millenium Development Goals), acht doelen voor ontwikkelings-samenwerking
www.un.org/millenniumgoals
WTO (World Trade Organisations). Afspraken m.b.t. internationale handel tussen naties
www.wto.org
MVO Nederland - internationaal
www.mvonederland.nl/aandeslagmetmvo/mvointernationaal
CSR Europe MVO in Europa
www.csreurope.org
Updaid nieuws over ontwikkelings-samenwerking
www.updaid.nl
CSR Asia MVO in Azië
www.csr-asia.com
OESO informatie database
www.oesorichtlijnen.nl/kenniscentrum
IBLF (International Business Leader Forum on sustainable development)
www.iblf.org
MVO platform, netwerkorganisatie van MVO instellingen
www.mvo-platform.nl
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen). Keten-verantwoordelijkheid en ondernemen in ontwikkelingslanden
www.kit.nl
FMO (Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden)
www.fmo.nl
SOMO onderzoeksbureau en maatschappelijke organisatie. Onderzoek naar handelsketens
www.somo.nl
WHO (World Health Organisation) informatie per land
www.who.int/countries/en/
World Bank armoedebestrijding. Informatie per land
www.worldbank.org
Center for ethics and corporate governance. Oost europa en Rusland
www.ethicsrussia.org
BSR (Business for Social Responsibility). Amerika
www.bsr.org
Corporate accountability Europa
www.corporate-accountability.org/eng

Top adviesbureaus

One Stop shop , advies en ondersteuning bij alle aspecten van MVO
www.WEI-MVO-Adviesgroep.nl
CSR Academy MVO Strategie en verslaglegging
www.csr-academy.nl
BECO groep o.a. specifiek gericht op MKB
www.beco.nl
Triple Value strategy consulting Grootbedrijf en Base of the Pyramid
www.triple-value.nl
Twynstra & Gudde MVO en organisatie-verandering en Base Of the Pyramid
www.tg.nl
Price Waterhouse Coopers audits bij toeleveranciers, vooral grootbedrijf
www.pwc.com/extweb/home.nsf/docid/5A0574A9E7FF497580256EE80027EFB9
KPMG sustainability MVO algemeen
http://www.kpmg.nl/site.asp?id=42107

Het laatste nieuws over MVO!